Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

I. Informacje Ogolne

 

1. Usługi świadczone są za pośrednictwem portalu www.biala-lila.pl, ktorego właścicielem jest „VAPRIO Łukasz Łygas”. Przedsiębiorca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pn. „VAPRIO Łukasz Łygas” z siedzibą w Parzniewie , ul. Działkowa 113 lok. 15,

2. 05-808 Parzniew , woj. mazowieckie. NIP: 9222687611, zwany dalej Przedsiębiorcą.

3. Dane kontaktowe:

■ tel. 502 443 522

■ e-mail: biuro@biala-lilia.pl

numer rachunkow bankowych:

■ konto PLN: 63 1910 1048 2212 6606 4960 0001

■ konto EUR: 55 1910 1048 2212 0266 3685 0002

4. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług na rzecz osob fizycznych, osob prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami; warunki zawierania i rozwiązywania umow o świadczenie usług, a

także tryb postępowania reklamacyjnego.

5. W ramach portalu Przedsiębiorca świadczy usługi sprzątania nagrobkow, mycia nagrobkow, opieki nad miejscami pamięci, renowacji liter na nagrobkach, sprzątania po uroczystościach pogrzebowych. Przedsiębiorca ponadto realizuje zamowienia specjalne w postaci dostarczania wieńcow, organizacji wymiany pomnikow, montażu ławeczek, obsadzania nagrobkow kwiatami, uiszczaniu w imieniu klienta opłat zarządcy cmentarza, zamawiania mszy.

6. Przedsiębiorca oferuje możliwość zamowienia usług w formie pakietowej. Szczegołowy opis każdego pakietu, jego cena oraz termin wykonania wskazany jest w zakładce „pakiety”.

7. Usługi realizowane są na terenie wojewodztw: podkarpackie, małopolskie, mazowieckie, łodzkie, lubelskie, śląskie, świętokrzyskie, podlaskie, kujawskopomorskie. Szczegołowy wykaz obsługiwanych cmentarzy znajduje się na stronie internetowej w zakładce „zasięg”.

 

II. Cennik

 

1. Oferowane usługi przedstawione są w cenach brutto.

2. Zamowienia indywidualne realizowane są w oparciu o wycenę zlecenia.

3. Do każdego zamowienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu usługi (paragon lub faktura VAT).

 

III.Realizacja Usług

 

1. Klient określa zakres usług w zamowieniu, zgodnie z cennikiem Przedsiębiorcy lub w oparciu o indywidualną wycenę w przypadku zamowień specjalnych.

2. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od złożenia zamowienia.

3. Klient dokonuje zapłaty na rzecz Przedsiębiorcy na jego rachunek bankowy. Dokonanie wpłaty jest rownoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usług za pomocą portalu i akceptacją przez klienta niniejszego Regulaminu.

4. Termin wykonania usługi (określony w ofercie) biegnie od daty wpływu środkow na rachunek bankowy Przedsiębiorcy.

5. Za chwilę wykonania usługi uważa się dokonanie przez Przedsiębiorcę zakresu zamowienia.

6. W celu potwierdzenia realizacji usługi, Klientowi wysyłana jest dokumentacja zdjęciowa na wskazany adres poczty elektronicznej.

7. Usługi nie są wykonywane w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy, a biegnące terminy udzielenia odpowiedzi ulegają w tym czasie zawieszeniu.

 

IV.Reklamacje

 

1. Klient może złożyć reklamację w nieprzekraczającym terminie 7 dni od wykonania usługi.

2. Reklamacja sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zawierać: oznaczenie klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

3. Adres na ktory należy złożyć reklamację wskazany jest w pkt. 1.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od dnia jej wpływu.

 

V. Odstąpienie od umowy

 

1. Klient będący Konsumentem zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z dnia 24.06.2014 r.) może odstąpić od umowy w terminie 14 bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztow.

2. Konsument powinien złożyć odstąpienie na formularzu dostępnym poniżej (załącznik nr 1 – wzor odstąpienia od umowy).

3. Wszystkie dokonane płatności w związku z odstąpienie zostaną zwrocone niezwłocznie, nie poźniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu  zapłaty, jakiego użył Konsument.

4. Prawo Konsumenta do odstąpienia nie jest możliwe w przypadku wykonania przez Przedsiębiorce usługi w pełni.

 

VI. Informacje dodatkowe

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2015 r.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, ktore przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisow prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY